Ułatwienia dostępu

BUDUJEMY NOWE WARSZTATY - Nr konta bankowego budowy WTZ 94 8667 0003 0003 5510 2000 0150

Wstęp

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony -
https://swiatlonadzieiwtz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona posiada specjalistyczną nakładkę z piktogramami ułatwiającą osobom słabowidzącym obsługiwanie strony.
Niektóre treści mogą być na stronie w formie scanów. Niektóre załączniki mogą mieć formę trudną do odczytanie przez urządzenia dla osób słabowidzących i niewidomych. Niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

 

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (PC, Pocket PC) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki internetowe).

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące m.in.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, tryb czytania
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Jeżeli przeglądarka lub urządzenie nie wspiera CSS, zawartość strony jest nadal łatwa do odczytania.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Możliwa jest obsługa strony wyłącznie poprzez klawiaturę – w tym celu należy użyć klawiszy TAB, ENTER oraz strzałek.
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Nie wszystkie pliki graficzne zawierają atrybuty alt z opisem.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-23

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są: Edyta Gorszkowiak, zarząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. kom. 690 202 580, odnośnie WTZ- Anna Hryniewicz-Szulc Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 65 5120602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stowarzyszenie powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, stowarzyszenie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy stowarzyszenie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna – deklaracja październik 2022

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”, os. Jagiellońskie 48/1, 64-000 Kościan

Obiekt znajduje się na parterze bloku Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w czterech połączonych ze sobą mieszkaniach. Do lokalu można wejść przez dwie klatki schodowe nr 47 oraz nr 48. Na parter prowadzą ośmiostopniowe schody
z poręczą. W klatce nr 47 znajduje się ruchomy podjazd dla wózków, w postaci szyn spuszczanych na schody.

W lokalu znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania przez osoby migające z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed budynkiem.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma windy.

 

Biuro siedziby Stowarzyszenia „Światło Nadziei”, ul. Północna 8, 64-030 Śmigiel
Siedziba stowarzyszenia znajduje się na pierwszym piętrze budynku, schody utrudniają dostęp dla osób niepełnosprawnych na wózku.

Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób
z niepełnosprawnością.

Salka rehabilitacyjna – Hala Sportowa przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie , 64-030 Śmigiel

Wejście do budynku znajduje się na parterze i jest dostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem zostało wyznaczone oraz oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne
Stowarzyszenie administruje dwoma kontami na Facebook – Stowarzyszenie „Światło Nadziei” Śmigiel oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie. Deklarujemy częściowo zgodność z ustawą o dostępności. Niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane, niektóre treści mogą mieć formę scanu. Deklarujemy unikanie takich sytuacji.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848